راهبرد اساسی تقویت حلقه های میانی در منطقه آزاد اروند

دشمن همواره در پی آن بوده تا با تضعیف سرمایه اجتماعی و انسجام عمومی، استقلال و تاب آوری ملی ومحلی دراین منطقه استراتژیک را شکننده سازد.

ریاض علی فرحانی؛ تقویت «تعامل و ارتباط» مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد اروند با مردم و جلوگیری از شکل‌گیری شکاف و فاصله میان مسئولان و شهروندان، از الویتهای است که مورد توجه مدیران ارشد سازمان قرار گرفته و‌انتقال دیدگاه‌ها، نظرات و مطالبات جامعه به مسئولان و نیز «اجتماعی‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران» در شهرستان آبادان وخرمشهر و افزایش ضریب نفوذ آنها، از کارکرد‌های مهم حلقه‌های میانی است که این مهم‌جز منویات مقام‌معظم رهبری در نشستهای مردمی و‌دولتمردان و سیاستها ی لاینفک وراهبردهای کلی دولت حاکم است .

واقعیت آن است که بدون حلقه‌های میانی، این ارتباط و تعامل با چالش جدی مواجه است و این امر در نهایت تفاهم و همگرایی نظام و طیف‌هایی از جامعه را با موانع جدی روبه‌رو می‌سازد.

از دیگر ضرورت‌هایی که توجه به حلقه‌های میانی و بزرگان طوایف و معتمدین محلی و نخبگان منطقه را توجیه می‌کند، غنی‌سازی و «ارتقای سرمایه اجتماعی» و تقویت «پایگاه اجتماعی نظام» است، چرا که شکل‌دهی به حلقه‌های میانی می‌تواند به مشارکت پایدار و فعال جامعه بینجامد و این مهم ضمن ارتقای رضایت و اعتماد عمومی (به عنوان عنصر محوری سرمایه اجتماعی)، انسجام و همبستگی ملی را دراین نقطه مرزی نیز تقویت می‌نماید و تاب‌آوری جامعه در برابر بحران‌های داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد.

در نقطه مقابل دشمن همواره در پی آن بوده تا با ایجاد بدبینی و واگرایی در میان معتمدین و‌ نخبگان و تضعیف سرمایه اجتماعی و انسجام عمومی، استقلال و تاب آوری ملی ومحلی دراین منطقه استراتژیک را شکننده سازد.

بدون شک وبرای حل مسائل اروند ، نیاز به حلقه‌های میانی راهبر داریم تا این حلقه‌ها، ظرفیت‌های اصلی مردم و حاکمیت را ببینند و به رویکردهای راهبردی رسیده و با در کنار هم قرار دادن ظرفیت‌ها به راه‌حل‌های درست برسند.

درنگاه سیاست گذاران اروند حلقه‌های میانی نقطه وصل مردم با حاکمیت هستند چنین گروه مرجعی با توجه به شناختی که از حاکمیت و مردم دارند، به عنوان امین و مشاور مردم و حاکمیت، ضمن پیگیری مطالبات و برنامه‌های متقابل توده مردم و دولت با تولید ایده و راهکار به تحقق شرایط مطلوب یاری رسان مدیران اروند و اروند نشینان می باشند .