منطقه آزاد اروند در تعامل با مجلس دوزادهم پیشران حل مسئله استان

در حالی مجلس دوازدهم باحضور بزرگان حکومت وحاکمیت شروع بکار نمود که هنوز فضای اندوه فوت شهادت گونه ریس دولت مرحوم آیت الله ریسی وهیات همراه بر کشور سایه افکنده است.

ریاض علی فرحانی ؛ در حالی مجلس دوازدهم باحضور بزرگان حکومت وحاکمیت شروع بکار نمود که هنوز فضای اندوه فوت شهادت گونه ریس دولت مرحوم آیت الله ریسی وهیات همراه بر کشور سایه افکنده است.

مجلسی که به بیان صریح یکی ازنمایندگان مطرح تهران و نامزدان احتمالی ریاست مجلس ؛ قبل از شروع فعالیت به جهت بیان اختلاف نظر های جدی جریان راست اقتدراگرا در خصوص تصاحب قدرت وکرسی ریاست ؛ دوکارت زرد را از مهمترین بخش حاکمیت دریافت نموده ؛ یقینا تضارب آرا ماهوی مجلس در تصویب قوانین و شکل گیری آرایش سیاسی در سپهر تصمیمات داخلی و تعاملات بین المللی وهمزمانی با برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری دولت چهاردهم متغییرهای تازه ی را برای حاکمیت وملت به ارمغان خواهد آورد .

از طرفی تجارب مجالس گذشته به صورت آشکار نشان داده ؛ درطول ادوارمجلس از زمان شروع به فعالیت رسمی سازمان منطقه آزاد اروند در اوایل مجلس هفتم تاکنون سیاست گذاریها وراهبردهای سازمان بی تاثیر از نگاه نمایندگان مجلس نبوده ودر این مدت دیدگاهها ونظرات کارشناسی نمایندگان متغییری اساسی در فعالیتهای اجرایی سازمان اروند به شماره می آمد ؛

قطعا حضور و‌پیروزی نمایندگان باتجربه و کاربلد وآگاه به شرایط منطقه و مشرف به قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد و سکانداری مجمع نمایندگان استان تو سط مصطفی مطورزاده نماینده ادوار و کنونی مجلس از حوزه انتخابیه خرمشهر و تاکید برعنصر تعامل با سیاست گذاران ارشد وزارت اقتصاد، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ؛ و‌مدیران باتجربه اروند می تواند نقش به سزایی در انتفاع مردم آبادان وخرمشهر و به تبع آن استان خوزستان ازمزایای اروند داشته باشد .

شکل گیری هویت جدید اجتماعی دربستر زمان برای مردم آگاه و فهیم آبادان وخرمشهر تحت نام و لوای اروند نشینان و همچنین تعلق خاطر جدی مردم نسبت به سیاست گذاریها وراهبردهای اروند و بعضا اعلام انتقادهای دلسوزانه به حوزه فعالیتهای اجرایی ؛ نشان از حضور یک سرمایه اجتماعی جدی دارد که برآیند چنین انتقادهای نشان از علاقه جوامع محلی با سو‌گیری مشارکت درامر توسعه و تسریع برنامه های منطقه آزاد اروند است .

به زعم نگارنده علیرغم انتقادهای جدی به حوزه اقتصادی کلان دولت سیزدهم باتوجه به بودجه سال جاری کشور و اثرگذاری نامطلوب آن بر فرایند توسعه مناطق آزاد ،دریک نگاه منصفانه و واقع بینانه در اروند حضور بلقوه عناصری همچون‌ نمایندگان باتجربه ؛ مدیران وکارشناسانی جوانی در تراز بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری و بخش خصوصی فعال ؛ ومردم مطالبه گر؛ زمینه های مناسب در حوزه سرمایه گذاری با تاکید بر انتفاع مردم از قوانین جاری وآیین نامه های اجرایی سازمان منطقه آزاد اروند ؛ در سالی که تو سط رهبری به نام رشد رونق تولید ومشارکت مردم نامگذاری شده است ؛ می توان شاهد بهبود شرایط منطقه وانتفاع اروند نشینان بود.

امید است هم نمایندگان مردم و هم مدیران اروند بادرک شرایط اقتصادی پیش رو با تعاملی سازنده وپرهیز از هرگونه تقابلی همچون ادوار گذشته که هزینه پرداز آن مردم خواهند بود؛ زمینه ها وبسترهای لازم را برای اجرای برنامه های مجلس جدید ودولت با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی فعال منطقه وجذب سرمایه گذاران داخلی وخارجی ؛ تسهیل فرایند و تضمین امنیت سرمایه گذاری و رضایت مندی نسبی مردم در دستور کار خود داشته باشند .
یقینا تجارب سالیان گذشته می تواند سرمایه بی بدیلی باشد جهت ادامه یک مسیر عقلانی ؛ منطقی مبتنی برقانون‌مداری وشفافیت که سطح ارائه خدمات حاکمیت درسطح استان را برای سرمایه گذاران ومردم متمایز ومتفاوت جلوه نماید .