عملیات مالچ‌پاشی در 800 هکتار از دشت‌های خوزستان،در این روزها با مخالفت دوستداران محیط زیست، کارشناسان و مردم محلی مواجه شده و ابهاماتی را در خصوص علت اصرار بر اجرای آن به وجود آورده است.