دانشجویان اهواز در حمایت از امنیت و یکپارچگی ملی

دانشجویان اهواز در حمایت از امنیت ملی و یکپارچگی ایران اسلامی از یادمان شهدای گمنام دانشگاه شهید چمران یا یادمان شهدای دانشگاه جندی شاپور راهپیمایی کردند.

به گزارش آمال، دانشجویان اهواز در حمایت از امنیت ملی و یکپارچگی ایران اسلامی از یادمان شهدای گمنام دانشگاه شهید چمران یا یادمان شهدای دانشگاه جندی شاپور راهپیمایی کردند.