گزارش تصویری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

نشست ‌شصت و هشتم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در اتاق بازرگانی اهواز